Ny rapport från FN om animaliska livsmedel i en hälsosam kost 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har fått i uppdrag att ta fram en vetenskaplig, evidensbaserad och världsomfattande bedömning av djurhållningens bidrag till livsmedelstrygghet, hållbara livsmedelssystem, nutrition och hälsosam kost. Den första delrapporten publicerades i maj och fokuserar på animaliska livsmedel i en hälsosam och näringsrik kost.

Konsumtionen av animaliska livsmedel som kött, ägg och mjölk varierar mycket världen över, där vissa populationer har ett mycket högt intag och andra ett mycket lågt intag. Kött, ägg, mjölk och mjölkprodukter som en del i en hälsosam kost kan vara avgörande för att nå upp till de globala målen i Agenda 2030 som är kopplade till näring och hälsa.  Dessa livsmedel bidrar med många viktiga näringsämnen, bland annat protein av hög kvalitet, viktiga fettsyror och flera vitaminer och mineraler som järn, zink, selen vitamin B12, kolin och kalcium.  

Konsumtion av mjölk och mjölkprodukter (särskilt yoghurt och mjölkprodukter med lägre fetthalt) visar positiva effekter på näring och hälsa bland gravida kvinnor (på spädbarns födelsevikt), barn och ungdomar i skolåldern (ökad kroppslängd och mindre fettmassa), vuxna (minskad risk för dödlighet (alla orsaker), högt blodtryck, fetma, diabetes typ 2, tjocktarms- och bröstcancer, benskörhet och frakturer) och äldre (minskad risk bland annat för sarkopeni, frakturer, svaghet, demens och Alzheimers sjukdom). 

Det finns också relativt starka evidens för att konsumtion av magert rött kött visar positiva effekter på äldres muskelhälsa och järnstatus hos vuxna. Det finns även evidens för att konsumtion av ägg (2 st/dag) bland kvinnor kan bidra till stort till näringsintaget. Det gäller särskilt intaget av kolin, selen och vitamin B12.  

Vetenskapliga sammanställningar pekar på fördelar med livsmedel av animaliskt ursprung bland spädbarn och småbarn när det gäller ökad längd och vikt. Men författarna betonar att det också är viktigt att överväga andra faktorer som påverkar barns tillväxt och utveckling när man bedömer kopplingen mellan animaliska livsmedel och effekter av näringsintag. 

När det gäller risker med att konsumera animaliska livsmedel kan bearbetat rött kött öka risken för dödlighet, hjärtkärlsjukdom och tjock- och ändtarmscancer. Men obearbetat rött kött i måttliga mängder anses ha en minimal hälsorisk.  

Enligt rapporten är sambandet mellan mjölkkonsumtion och hjärtkärlsjukdom tvetydigt, men välgjorda så kallade metastudier pekar på att mjölk och mjölkprodukter snarare har positiva effekter på hjärtkärlhälsan 

Slutligen uppmanas beslutsfattare världen över att uppdatera nationella kostråd så att dessa på ett lämpligt sätt tar hänsyn till livsmedel som kött, ägg och mjölk och människors särskilda näringsbehov under olika delar av livet. 

Källa:  
FAO. 2022. Contribution of terrestrial animal source food to healthy diets for improved nutrition and health outcomes. Key messages. Rome.

Ta del av hela FAO-rapporten här.

Dairy Consumption and Cardiometabolic Diseases: Systematic Review and Updated Meta-Analyses of Prospective Cohort Studies – PMC (nih.gov)
Dairy consumption and incidence of hypertension: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies – PubMed (nih.gov)