Svensk mjölkproduktion är ovärderlig för miljön

Svensk mjölkproduktion är ovärderlig för miljön, och mjölk är en mycket näringsrik produkt, även i relation till sin klimatpåverkan. Vi håller alltså inte med forskaren Stefan Wirsenius från Chalmers om att mjölk är dåligt för klimatet, något som han ger uttryck för i GöteborgsPosten 8 nov 2018.

Stefan Wirsenius återger i GP-artikeln ”Värsta maten för klimatet” klimatsiffror för olika livsmedel och översätter det till vardagliga ting som blir enkelt för oss läsare att ta till sig. Det är mycket värdefullt. Dock vill vi förtydliga några aspekter.

För det första är klimat bara en av många aspekter på miljö. Bara för att något har ett lågt klimatavtryck betyder inte det att det är hållbart. Det som inte nämns i artikeln är att svenska mjölkkor genom sitt betande bidrar med biologisk mångfald, som i sin tur är helt avgörande för vår möjlighet att odla grödor. Jordbruksverket konstaterar att en tredjedel av naturbetesmarkerna, som är en av de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet, betas av nötkreatur från mjölkras. Naturvårdsverket skriver vidare i sin fördjupade utvärdering av miljömålen 2015 att ”Mjölkproduktionen utgör motorn i systemet för att bevara betesmarkerna och en lönsam mjölkproduktion är därmed en förutsättning för en långsiktig hävd av betesmarker”. Dessutom är klimatpåverkan från svensk mjölk 44% lägre än det globala genomsnittet.

Vidare jämförs utsläppet av metangas från betande nötkreatur med växthusgaser från fossila bränslen. Det är dock en olycklig jämförelse, eftersom inte metan påverkar klimatet på samma sätt som koldioxid och andra växthusgaser med längre nedbrytningstid.