Mjölkens dag den 1 juni

Mjölkens dag (World Milk Day) instiftades den 1 juni 2001 av FN för att hylla mjölkens betydelse för folkhälsa och välstånd. Sedan dess firas den över hela världen varje år.

 

En rapport från Rädda Barnen visar att två och en halv miljon barn dör av svält varje år. Det är 300 barn i timmen. Enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, är undernäring den ensamt största bidragande orsaken till sjukdom och död runt om i världenUNICEF bekräftar att näringsbrist är det enskilt största hotet mot barns överlevnad och utveckling. Undernäring bidrar till ungefär 45 procent av dödsfallen bland barn som är under fem år. Men hur kan mjölk, kor och mejerier ändra på det?

En mjölkko = skillnad mellan liv och död

I länder där människor svälter kan en mjölkko betyda skillnaden mellan liv och död, inte minst för de yngsta. Genom mjölken kan barnen få i sig nästan alla näringsämnen de behöver och de får därmed en större chans att överleva. Kon ger också familjen en ekonomisk trygghet. De kan sälja mjölk, kalvar och så småningom kött och skinn. Gödseln kan användas i odlingarna, som bränsle eller byggmaterial. Familjerna kan börja spara och investera. De kan betala barnens skoluniformer och skolböcker. De kan börja bygga en framtid.

Ger barn näringstrygghet och större chans att leva, leka och lära

Det är inte bara i fattiga länder som mjölken är viktig, speciellt för barn. I Sverige spelar skolmjölken en viktig roll för att förskolebarn och skolbarn ska få i sig den näring de behöver, motverka näringsbrist och främja jämlikhet. Även inom vård och omsorg är mjölk och mjölkprodukter betydelsefull för att äldre och sjuka ska må bra och kunna återhämta sig lättare.

Mjölk är helt enkelt en fråga om demokrati. Inte minst mot bakgrund av att skolmat, där skolmjölken ingår, har en utjämnande effekt över socioekonomiska grupper. Dessutom kan mjölk och mjölkprodukter ingå i en kost som de flesta i Sverige, även hos människor med ansträngd ekonomi, har råd med.

Mjölken har nyckelroll i de globala målen

Även på samhällsnivå har mjölkbönder och mejerier en nyckelroll för att klara världens livsmedelsförsörjning och bekämpning av fattigdom. I The Dairy Declaration som lanserades oktober 2016, konstaterar FAO att mjölk- och mejerisektorn är nödvändig för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, bland andra målen 1. ingen fattigdom, 2. ingen hunger, 13. bekämpa klimatförändringar och 15. bevara ekosystem och biologisk mångfald. I samma deklaration åtar sig mjölk- och mejerisektorn genom International Dairy Federation (IDF) att tillsammans med FAO arbeta för att uppnå dessa mål.

Försörjning för en miljard människor

FAO uppskattar att 240 miljoner människor är direkt eller indirekt sysselsatta inom mejerisektorn globalt och att det finns ungefär 150 miljoner mjölkgårdar runt om i världen. Det innebär att mjölkbranschen ger 1 miljard människor på jorden möjligheten att försörja sig.