Mjölkproduktion: Regenerativt jordbruk

Att använda ordet regenerativt när man pratar om jordbruk har blivit alltmer populärt de senaste 5-6 åren och många organisationer och multinationella företag gillar att använda sig av begreppet. Men vad betyder det egentligen?

Ordagrant betyder regenerativt något som kan återbilda eller återskapa sig själv. Inom biologin pratar man om återväxt eller något som växer tillbaka.

Friska jordar och biologisk mångfald

Inom regenerativt jordbruk är det viktigt med kretslopp och att kunna producera livsmedel och bioenergi med hjälp av friska jordar och biologisk mångfald.

Regenerativt jordbruk hör ofta till ekologisk produktion där man inte använder kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel.

Många av de regenerativa metoderna ingår också i vad som brukar kallas god jordbrukarsed och används redan mer eller mindre av alla jordbrukare i Sverige.

Sju kriterier för regenerativt jordbruk

1983 listade Robert Harwood, en forskare inom livsmedelssystem och chef för Rodaleinstitutet i USA, sju kriterier för att ett jordbruk ska klassas som regenerativt:

1. Det producerar näringsrika livsmedel med goda skördar

2. Det bidrar till förbättrad jordhälsa och produktivitet

3. Det bidrar till förbättrat utnyttjande av växtnäring och med ökad självförsörjning.

4. Det bidrar till att maximera biologiska interaktioner, till exempel naturlig kvävefixering via baljväxter.

5. Djurhållningen sker utan användning av hormoner eller antibiotika i förebyggande syfte.

6. Det bidrar till arbetstillfällen och god skötsel både av arbetskraft, djur, odling och bakomliggande biologi.

7. Det innehåller djur, framför allt idisslare.

Regenerativt på svenska mjölkgårdar

Svensk mjölkproduktion är redan idag produktiv tack vare bra skötsel, friska djur, god grovfoderkvalitet och mycket gräs och betesmark i produktionen. Stallgödseln återförs i odlingen och användningen av växtskyddsmedel är låg.

Ekologiska mjölkföretag använder inte växtskyddsmedel eller mineralgödsel alls. Betande djur är avgörande för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet och där har våra mjölkdjur en viktig roll.

Åtta jobb och bra mat

Utöver att varje mjölkgård i snitt genererar åtminstone åtta jobb på landsbygden är mjölkproduktionen en viktig marknad för växtodlingen. Ekosystemtjänsterna som mjölkföretagen levererar är oerhört värdefulla för samhället. Näringstäta livsmedel, bioenergi, växtnäring, kolinlagring, kulturlandskap och mycket annat.

Kvävefixerande grödor som klöver, åkerböna och ärter används alla i foderproduktionen och antibiotikaanvändningen är lägst inom EU. Antibiotika används dessutom ej i förebyggande syfte i Sverige.

Betydelsen av betande djur

Att bete är viktigt för djurens välmående är en självklarhet för de flesta. Men det finns många andra viktiga mervärden med att våra djur får vara ute på sommaren.

Kor hjälper jorden att må bra

Det är inte bara människor och djur som kan ha en god eller dålig hälsa. Även marken och jorden kan vara frisk eller sjuk. Det kallas för jordhälsa. Mjölkproduktion har en positiv inverkan på jordhälsan.

Kors rapar del av det naturliga kretsloppet

Ja, kor rapar metan som är en växthusgas som påverkar klimatet. Men metan är också en del av kolets naturliga kretslopp och försvinner ur atmosfären efter cirka tio år. I Sverige har utsläppen av metan från kor minskat stadigt de senaste 30 åren.

Kons betydelse för den biologiska mångfalden

I den här lektionen för åk 4-6 lär sig eleverna om biologisk mångfald, om hur mjölkkorna ingår i ett kretslopp som samspelar med naturen och hur våra val i vardagen kan påverka miljön.