Varför välja svensk mat?

För att det är gott och känns bra i magen, men framförallt för klimatet, god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning och inte minst den biologiska mångfalden.

För klimatet

Tack vare friska djur och högproducerande kor så har svensk mjölkproduktion hela 44% lägre utsläpp av växthusgaser än världsgenomsnittet. Vill man äta klimatsmart ska man därför välja svenska mjölkprodukter. Bönder i Sverige arbetar även kontinuerligt med att minska sin klimatpåverkan löpande genom olika insatser. Så man kan säga att vi i Sverige har ett ansvar att producera mer mjölk eftersom vår produktion är bland de minst klimatpåverkande i världen. I dagsläget är 72% av mjölk och mjölkprodukter gjord av svensk mjölk, men den dagen vi skulle bli helt självförsörjande kan vi ju även exportera våra klimatsmarta produkter.

För god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning

I Sverige har vi länge arbetat för att ha en god djuromsorg och vi har tack vare detta väldigt friska djur. Detta medför att vi faktiskt har den lägsta användningen av antibiotika till djur inom EU. Exempelvis har Tyskland mer är 14 gånger så hög förbrukning och i Spanien går det åt 25 gånger mer antibiotika än i Sverige. Hög antibiotikaförbrukning ökar risken för resistenta bakterier vilket WHO klassat som ett av de största hoten mot folkhälsan. Detta eftersom vi, om utvecklingen fortsätter, kommer ha färre fungerande antibiotika att använda att behandla sjukdomar med. Att välja svenska livsmedel bidrar därför till bättre djuromsorg, mindre antibiotikaförbrukning och är därför positivt för folkhälsan.

För den biologiska mångfalden

Svensk livsmedelsproduktion och framförallt betande djur ger oss öppna landskap och bidrar till svensk biologisk mångfalden. Alla mjölkkor går ut på bete sommartid och många går under sin uppväxt på de mest artrika betesmarkerna, de så kallade naturbetesmarkerna. I en svensk naturbetesmark finns på en kvadratmeter mer är 40 arter av växter och örter. Resten av året äter kossorna till stor del gräs i form av ensilage (syrat gräs; innehållet i de inplastade balarna man ser på åkrarna efter skörd). Odlingen av detta gräs kan minska läckage av växtnäringsläckage på åkern jämfört med ettåriga grödor och behovet av växtskyddsmedel samt ökar kolinlagringen i marken, vilket motverkar negativa klimateffekter. Betande djur och vallodling* är i många delar av landet dessutom en förutsättning för att det öppna landskapet inte ska växa igen med skog och nödvändigt för att Sverige ska nå de miljömål som riksdagen beslutat.

*Vall= åker med vallväxter, t.ex. gräs och klöver