Varför välja svensk mat?

Självklart ska vi välja svensk mat för att det är gott och känns bra i magen. Men också för klimatet, den goda djuromsorgen, den låga antibiotikaanvändningen och den biologiska mångfalden.

För klimatet

Tack vare friska djur och högproducerande kor har svensk mjölkproduktion hela 44% lägre utsläpp av växthusgaser än världsgenomsnittet. Vill du äta klimatsmart ska du därför välja svenska mjölkprodukter. Bönder i Sverige arbetar även kontinuerligt med att minska sin klimatpåverkan genom olika insatser. I dagsläget är 70% av mjölk och mjölkprodukter gjorda av svensk mjölk. Den dagen vi skulle bli helt självförsörjande skulle vi också kunna exportera våra klimatsmarta produkter!

För god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning

I Sverige har vi länge arbetat för att ha en god djuromsorg och tack vare detta har vi väldigt friska djur. Detta medför att vi faktiskt har den lägsta användningen av antibiotika till djur inom EU. Exempelvis har Tyskland mer är 14 gånger så hög förbrukning och i Spanien går det åt 25 gånger mer antibiotika än i Sverige. Hög antibiotikaförbrukning ökar risken för resistenta bakterier vilket WHO har klassat som ett av de största hoten mot folkhälsan. Detta eftersom vi, om utvecklingen fortsätter, kommer ha färre fungerande antibiotika att använda för att behandla sjukdomar med. Att välja svenska livsmedel bidrar därför till bättre djuromsorg, mindre antibiotikaförbrukning och är därför positivt för folkhälsan.

För den biologiska mångfalden

Svensk livsmedelsproduktion och framförallt betande djur ger oss öppna landskap och bidrar till den svenska biologiska mångfalden. Alla mjölkkor går ut på bete sommartid och många går under sin uppväxt på de mest artrika betesmarkerna, de så kallade naturbetesmarkerna. I en svensk naturbetesmark finns på en kvadratmeter mer är 40 arter av växter och örter. Resten av året äter kossorna till stor del gräs i form av ensilage. Betande djur och vallodling är i många delar av landet dessutom en förutsättning för att det öppna landskapet inte ska växa igen med skog och nödvändigt för att Sverige ska nå de miljömål som riksdagen beslutat.

Mjölkkor och biologisk mångfald

i Sverige är igenväxning det största hotet mot utrotningshotade (rödlistade) arter. Den riskerar att påverka 2 200 sällsynta arter negativt. Mjölkkorna behövs för att stoppa igenväxningen.

Betydelsen av betande djur

Att bete är viktigt för djurens välmående är en självklarhet för de flesta. Men det finns många andra viktiga mervärden med att våra djur får vara ute på sommaren.

Äta gräs?

Människans kropp kan inte tillgodogöra sig cellulosan i gräset. Men det kan kon. I vommen, en av kons fyra magar, finns nämligen en komplicerad samling…

Svensk mjölk – ett säkert livsmedel

Längs med mjölkens färd från kon till ditt frukostbord finns många kontroller för att garantera att den svenska mjölken faktiskt är bland den säkraste i…